درآمدزایی دولت سال آینده از حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی خواهد بود/ بودجه 97 هفته آینده با کمترین اصلاح به تصویب می‌رسد

درآمدزایی دولت سال آینده از حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی خواهد بود/ بودجه 97 هفته آینده با کمترین اصلاح به تصویب می‌رسد
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از آنجا که سیاست‌های اقتصادی کشور مبتنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت است، در سال آینده دولت بنا را بر افزایش میزان درآمد در حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی گذاشته است.

درآمدزایی دولت سال آینده از حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی خواهد بود/ بودجه 97 هفته آینده با کمترین اصلاح به تصویب می‌رسد

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از آنجا که سیاست‌های اقتصادی کشور مبتنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت است، در سال آینده دولت بنا را بر افزایش میزان درآمد در حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی گذاشته است.
درآمدزایی دولت سال آینده از حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی خواهد بود/ بودجه 97 هفته آینده با کمترین اصلاح به تصویب می‌رسد

ممکن است بپسندید...