ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی

ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، ارسال اینگونه پیامکها ممنوع است.

ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، ارسال اینگونه پیامکها ممنوع است.
ممنوعیت ارسال پیامکهای تبلیغاتی

ممکن است بپسندید...