منوی پیشنهادی برای اولین آخر هفته بهمن/ ماجرای تی‌لم

منوی پیشنهادی برای اولین آخر هفته بهمن/ ماجرای تی‌لم
دوباره به بهمن رسیده‌ایم. ماه ِ پر انرژی و شادابی که انگار اشتباهی افتاده وسط زمستان. ماهی که یکی از تعطیلات «ملی» تقویم را در خودش جا داده و البته برای فیلم‌بین‌ها و اهالی هنر، یک ماه پرهیاهو و جذاب است. منوی پیشنهادی ما برای اولین آخر هفته‌ی بهمن، پیش روی شماست.

منوی پیشنهادی برای اولین آخر هفته بهمن/ ماجرای تی‌لم

دوباره به بهمن رسیده‌ایم. ماه ِ پر انرژی و شادابی که انگار اشتباهی افتاده وسط زمستان. ماهی که یکی از تعطیلات «ملی» تقویم را در خودش جا داده و البته برای فیلم‌بین‌ها و اهالی هنر، یک ماه پرهیاهو و جذاب است. منوی پیشنهادی ما برای اولین آخر هفته‌ی بهمن، پیش روی شماست.
منوی پیشنهادی برای اولین آخر هفته بهمن/ ماجرای تی‌لم

ممکن است بپسندید...