یک منبع کرد: از ورود ارتش سوریه به عفرین در قالب یک توافق با دمشق استقبال می‌کنیم

یک منبع کرد: از ورود ارتش سوریه به عفرین در قالب یک توافق با دمشق استقبال می‌کنیم

یک منبع کرد: از ورود ارتش سوریه به عفرین در قالب یک توافق با دمشق استقبال می‌کنیم

یک منبع کرد: از ورود ارتش سوریه به عفرین در قالب یک توافق با دمشق استقبال می‌کنیم

ممکن است بپسندید...