جریان دانشجویی و کار مانده بر زمین

جریان دانشجویی و کار مانده بر زمین
براساس ظرفیت جریان دانشجویی مسلمان باید بررسی شود که بین اولویت‌ها کدام ضروری‌تر بوده و کدام‌یک می‌تواند زمینه تقویت جبهه انقلاب اسلامی را فراهم کند.

جریان دانشجویی و کار مانده بر زمین

براساس ظرفیت جریان دانشجویی مسلمان باید بررسی شود که بین اولویت‌ها کدام ضروری‌تر بوده و کدام‌یک می‌تواند زمینه تقویت جبهه انقلاب اسلامی را فراهم کند.
جریان دانشجویی و کار مانده بر زمین

ممکن است بپسندید...