پیکر دومین شهید حادثه برخورد ناو دماوند در دریای خزر کشف شد

پیکر دومین شهید حادثه برخورد ناو دماوند در دریای خزر کشف شد
پیکر تکاور شهید «امیر باصره» دومین شهید حادثه برخورد ناو دماوند با موج شکن ساعتی پیش بعد از ۱۶ روز جستجو در دریا کشف شد.

پیکر دومین شهید حادثه برخورد ناو دماوند در دریای خزر کشف شد

پیکر تکاور شهید «امیر باصره» دومین شهید حادثه برخورد ناو دماوند با موج شکن ساعتی پیش بعد از ۱۶ روز جستجو در دریا کشف شد.
پیکر دومین شهید حادثه برخورد ناو دماوند در دریای خزر کشف شد

ممکن است بپسندید...