چرا پشه‌ها بعضی‌ها را بیشتر نیش می‌زنند؟

چرا پشه‌ها بعضی‌ها را بیشتر نیش می‌زنند؟
چرا پشه‌ها برخی از ما را نیش می‌زنند و برخی دیگر را نه؟ بر خلاف باور عمومی، پشه‌ها طعمه‌های انسانی خود را بر اساس نوع پوست انتخاب نمی‌کنند، بلکه این طعمه‌ها بر اساس بو‌ها انتخاب می‌شوند.

چرا پشه‌ها بعضی‌ها را بیشتر نیش می‌زنند؟

چرا پشه‌ها برخی از ما را نیش می‌زنند و برخی دیگر را نه؟ بر خلاف باور عمومی، پشه‌ها طعمه‌های انسانی خود را بر اساس نوع پوست انتخاب نمی‌کنند، بلکه این طعمه‌ها بر اساس بو‌ها انتخاب می‌شوند.
چرا پشه‌ها بعضی‌ها را بیشتر نیش می‌زنند؟

ممکن است بپسندید...