آیا با کاهش قیمت مسکن بازار رونق می گیرد؟

آیا با کاهش قیمت مسکن بازار رونق می گیرد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:افزایش میزان وام مسکن در سال هال های گذشته، صرف گرانی قیمت خانه در مدت اخیر شد.

آیا با کاهش قیمت مسکن بازار رونق می گیرد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:افزایش میزان وام مسکن در سال هال های گذشته، صرف گرانی قیمت خانه در مدت اخیر شد.
آیا با کاهش قیمت مسکن بازار رونق می گیرد؟

ممکن است بپسندید...