بابک زنجانی به پرداخت ۱.۹۶۷.۵۰۰.۰۰۰ یورو محکوم شده است

بابک زنجانی به پرداخت ۱.۹۶۷.۵۰۰.۰۰۰ یورو محکوم شده است
وکیل بابک زنجانی گفت: مقرر بود تا وصول نتیجه یعنی پرداخت محکوم به که معادل یک میلیارد ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است طرفین مفاد این قرارداد را بصورت محرمانه حفظ کنند و رسانه‌ای نشود.

بابک زنجانی به پرداخت ۱.۹۶۷.۵۰۰.۰۰۰ یورو محکوم شده است

وکیل بابک زنجانی گفت: مقرر بود تا وصول نتیجه یعنی پرداخت محکوم به که معادل یک میلیارد ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است طرفین مفاد این قرارداد را بصورت محرمانه حفظ کنند و رسانه‌ای نشود.
بابک زنجانی به پرداخت ۱.۹۶۷.۵۰۰.۰۰۰ یورو محکوم شده است

ممکن است بپسندید...