جابری انصاری با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد

جابری انصاری با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد
دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان که در دمشق به سر می برد، با رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.

جابری انصاری با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد

دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان که در دمشق به سر می برد، با رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کرد.
جابری انصاری با رئیس جمهور سوریه دیدار کرد

ممکن است بپسندید...