شیعیان عراق تحت تاثیر هیچ یک از قطب‌های منطقه قرار نمی‌گیرند/از عملکرد حیدرالعبادی راضی هستیم

شیعیان عراق تحت تاثیر هیچ یک از قطب‌های منطقه قرار نمی‌گیرند/از عملکرد حیدرالعبادی راضی هستیم

شیعیان عراق تحت تاثیر هیچ یک از قطب‌های منطقه قرار نمی‌گیرند/از عملکرد حیدرالعبادی راضی هستیم

شیعیان عراق تحت تاثیر هیچ یک از قطب‌های منطقه قرار نمی‌گیرند/از عملکرد حیدرالعبادی راضی هستیم

ممکن است بپسندید...