عده‌ای گمان می‌کنند پول نفت را بردند، خوردند و رفت پی کارش

عده‌ای گمان می‌کنند پول نفت را بردند، خوردند و رفت پی کارش

عده‌ای گمان می‌کنند پول نفت را بردند، خوردند و رفت پی کارش

عده‌ای گمان می‌کنند پول نفت را بردند، خوردند و رفت پی کارش

ممکن است بپسندید...