معارضان سوریه به عدم شرکت در کنفرانس سوچی رأی دادند

معارضان سوریه به عدم شرکت در کنفرانس سوچی رأی دادند
معارضان سوریه بامداد شنبه به عدم شرکت در کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه که قرار است دهم بهمن‌ماه در شهر سوچی روسیه برگزار شود، رأی دادند.

معارضان سوریه به عدم شرکت در کنفرانس سوچی رأی دادند

معارضان سوریه بامداد شنبه به عدم شرکت در کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه که قرار است دهم بهمن‌ماه در شهر سوچی روسیه برگزار شود، رأی دادند.
معارضان سوریه به عدم شرکت در کنفرانس سوچی رأی دادند

ممکن است بپسندید...