واردات تخم مرغ بیشتر می شود/گرانی نخواهیم داشت 

واردات تخم مرغ بیشتر می شود/گرانی نخواهیم داشت 

واردات تخم مرغ بیشتر می شود/گرانی نخواهیم داشت 

واردات تخم مرغ بیشتر می شود/گرانی نخواهیم داشت 

ممکن است بپسندید...