استقبال آمریکا از آزادی باقر نمازی

استقبال آمریکا از آزادی باقر نمازی
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تائید آزاد موقت «باقر نمازی»، از این امر استقبال کرد.

استقبال آمریکا از آزادی باقر نمازی

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تائید آزاد موقت «باقر نمازی»، از این امر استقبال کرد.
استقبال آمریکا از آزادی باقر نمازی

ممکن است بپسندید...