بخشی از مشکلات ناشی از بارش برف به دلیل ضعف امکانات است /ایجاد 30 مددسرای سیار

بخشی از مشکلات ناشی از بارش برف به دلیل ضعف امکانات است /ایجاد 30 مددسرای سیار

بخشی از مشکلات ناشی از بارش برف به دلیل ضعف امکانات است /ایجاد 30 مددسرای سیار

بخشی از مشکلات ناشی از بارش برف به دلیل ضعف امکانات است /ایجاد 30 مددسرای سیار

ممکن است بپسندید...