برف هواپیماها را زمین‌گیر کرد؛ مسافران را سرگردان

برف هواپیماها را زمین‌گیر کرد؛ مسافران را سرگردان

برف هواپیماها را زمین‌گیر کرد؛ مسافران را سرگردان

برف هواپیماها را زمین‌گیر کرد؛ مسافران را سرگردان

ممکن است بپسندید...