تمام نیروگاه‌های کشور در مدار تولید هستند

تمام نیروگاه‌های کشور در مدار تولید هستند
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی اعلام کرد: با وجود کاهش شدید دما و بارش برف همه نیروگاه‌های کشور با تمام توان در حال خدمت رسانی هستند، تا مشکلی برای مردم در جهت تأمین برق پیش نیاید.

تمام نیروگاه‌های کشور در مدار تولید هستند

معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی اعلام کرد: با وجود کاهش شدید دما و بارش برف همه نیروگاه‌های کشور با تمام توان در حال خدمت رسانی هستند، تا مشکلی برای مردم در جهت تأمین برق پیش نیاید.
تمام نیروگاه‌های کشور در مدار تولید هستند

ممکن است بپسندید...