طرحی برای نام‌گذاری خیابانی در تهران به اسم بازرگان به کمیسیون نام‌گذاری شورا ارائه نشده

طرحی برای نام‌گذاری خیابانی در تهران به اسم بازرگان به کمیسیون نام‌گذاری شورا ارائه نشده
عضو شورای شهر تهران گفت: نام‌گذاری خیابانی به اسم مهندس بازرگان توسط یکی از اعضای شورا چندی پیش، پیشنهاد شد، ولی هنوز در کمیسیون نام گذاری شورای شهر به صورت جدی مطرح نشده است.

طرحی برای نام‌گذاری خیابانی در تهران به اسم بازرگان به کمیسیون نام‌گذاری شورا ارائه نشده

عضو شورای شهر تهران گفت: نام‌گذاری خیابانی به اسم مهندس بازرگان توسط یکی از اعضای شورا چندی پیش، پیشنهاد شد، ولی هنوز در کمیسیون نام گذاری شورای شهر به صورت جدی مطرح نشده است.
طرحی برای نام‌گذاری خیابانی در تهران به اسم بازرگان به کمیسیون نام‌گذاری شورا ارائه نشده

ممکن است بپسندید...