لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه­‌گذاری بین ایران و چک به مجلس ارسال شد

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه­‌گذاری بین ایران و چک به مجلس ارسال شد
حسن روحانی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و جمهوری چک را به مجلس تقدیم کرد.

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه­‌گذاری بین ایران و چک به مجلس ارسال شد

حسن روحانی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و جمهوری چک را به مجلس تقدیم کرد.
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه­‌گذاری بین ایران و چک به مجلس ارسال شد

ممکن است بپسندید...