چند میلیون متر مکعب در سرمای اخیر گاز مصرف شد؟

چند میلیون متر مکعب در سرمای اخیر گاز مصرف شد؟
مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: با توجه به برودت هوا مصرف گاز خانگی به بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است و انتظار می‌رود این میزان افزایش یابد.

چند میلیون متر مکعب در سرمای اخیر گاز مصرف شد؟

مدیر گاز رسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: با توجه به برودت هوا مصرف گاز خانگی به بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسیده است و انتظار می‌رود این میزان افزایش یابد.
چند میلیون متر مکعب در سرمای اخیر گاز مصرف شد؟

ممکن است بپسندید...