اروپا بپذیرد که نمی تواند با تلاش برای نقض برجام از آن محافظت کرد

اروپا بپذیرد که نمی تواند با تلاش برای نقض برجام از آن محافظت کرد
اروپا، بویژه کشور‌های آلمان، انگلیس و فرانسه که از امضاء کنندگان برجام به شمار می‌روند در آستانه یک انتخاب بزرگ پیرامون تعهدات برجامی و یکی از مهمترین مسئولیت‌های بین المللی خود قرار دارند.

اروپا بپذیرد که نمی تواند با تلاش برای نقض برجام از آن محافظت کرد

اروپا، بویژه کشور‌های آلمان، انگلیس و فرانسه که از امضاء کنندگان برجام به شمار می‌روند در آستانه یک انتخاب بزرگ پیرامون تعهدات برجامی و یکی از مهمترین مسئولیت‌های بین المللی خود قرار دارند.
اروپا بپذیرد که نمی تواند با تلاش برای نقض برجام از آن محافظت کرد

ممکن است بپسندید...