بخش عمده توفیقات دانشگاه آزاد مربوط به بسیج دانشجویی است/ خروجی دانشگاه باید تلفیق علم و ایمان باشد

بخش عمده توفیقات دانشگاه آزاد مربوط به بسیج دانشجویی است/ خروجی دانشگاه باید تلفیق علم و ایمان باشد
رئیس دانشگاه آزاد بین الملل چابهار گفت: اگر بسیج دانشجویی تقویت شود سرعت تحقق اهداف دانشگاه بیشتر می‌شود؛ بخش عمده توفیق دانشگاه آزاد مربوط به بسیج دانشجویی است.

بخش عمده توفیقات دانشگاه آزاد مربوط به بسیج دانشجویی است/ خروجی دانشگاه باید تلفیق علم و ایمان باشد

رئیس دانشگاه آزاد بین الملل چابهار گفت: اگر بسیج دانشجویی تقویت شود سرعت تحقق اهداف دانشگاه بیشتر می‌شود؛ بخش عمده توفیق دانشگاه آزاد مربوط به بسیج دانشجویی است.
بخش عمده توفیقات دانشگاه آزاد مربوط به بسیج دانشجویی است/ خروجی دانشگاه باید تلفیق علم و ایمان باشد

ممکن است بپسندید...