توافق نامه برجام گره کوری به مشکلات کشور اضافه کرد

توافق نامه برجام گره کوری به مشکلات کشور اضافه کرد
عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز گفت: اگر دولت برای اجرایی شدن تعهدات آمریکا قادر نیست اعمال فشار کند، با این وضعیت چنین به نظر می‌رسد گره‌ای کور هم بر مشکلات کشور اضافه شده است.

توافق نامه برجام گره کوری به مشکلات کشور اضافه کرد

عضو شورای مرکزی مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز گفت: اگر دولت برای اجرایی شدن تعهدات آمریکا قادر نیست اعمال فشار کند، با این وضعیت چنین به نظر می‌رسد گره‌ای کور هم بر مشکلات کشور اضافه شده است.
توافق نامه برجام گره کوری به مشکلات کشور اضافه کرد

ممکن است بپسندید...