جعبه سیاه سانچی صدمه‌ ندیده است/ بررسی علل سانحه درکمیته‌های تخصصی

جعبه سیاه سانچی صدمه‌ ندیده است/ بررسی علل سانحه درکمیته‌های تخصصی
معاون امور دریایی سازمان بنادرگفت:اطلاعات جعبه سیاه سانچی، شناور فله بر کریستال و نیز مصاحبه های انجام شده باپرسنل کریستال، به صورت صحیح و بدون خدشه در اختیار این سازمان قرار گرفت.

جعبه سیاه سانچی صدمه‌ ندیده است/ بررسی علل سانحه درکمیته‌های تخصصی

معاون امور دریایی سازمان بنادرگفت:اطلاعات جعبه سیاه سانچی، شناور فله بر کریستال و نیز مصاحبه های انجام شده باپرسنل کریستال، به صورت صحیح و بدون خدشه در اختیار این سازمان قرار گرفت.
جعبه سیاه سانچی صدمه‌ ندیده است/ بررسی علل سانحه درکمیته‌های تخصصی

ممکن است بپسندید...