روزنامه‌ها از انتخاب تیتر‌های تند انتقادی همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند

روزنامه‌ها از انتخاب تیتر‌های تند انتقادی همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند
یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه روزنامه‌ها باید از تیتر‌های تند و همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند، گفت: انتقاد باید توام با پیشنهاد و تحلیل باشد که در این صورت بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

روزنامه‌ها از انتخاب تیتر‌های تند انتقادی همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند

یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه روزنامه‌ها باید از تیتر‌های تند و همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند، گفت: انتقاد باید توام با پیشنهاد و تحلیل باشد که در این صورت بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
روزنامه‌ها از انتخاب تیتر‌های تند انتقادی همسو با رسانه‌های بیگانه خودداری کنند

ممکن است بپسندید...