شنای دو انگشتی تکاور ارتش+ فیلم

شنای دو انگشتی تکاور ارتش+ فیلم
تکاور نیروی زمینی ارتش که با آمادگی رزمی و جسمانی بالا میتواند روی دو انگشت دستانش شنا رفته و رکورد شنای تک دست و روی دوانگشت را بزند.

شنای دو انگشتی تکاور ارتش+ فیلم

تکاور نیروی زمینی ارتش که با آمادگی رزمی و جسمانی بالا میتواند روی دو انگشت دستانش شنا رفته و رکورد شنای تک دست و روی دوانگشت را بزند.
شنای دو انگشتی تکاور ارتش+ فیلم

ممکن است بپسندید...