آقای روحانی؛ مردم نیازی به دست تکان دادن از ماشین و خندیدن ندارند

آقای روحانی؛ مردم نیازی به دست تکان دادن از ماشین و خندیدن ندارند
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان در یادداشتی نوشت: مردم نیازی به دست تکان دادن از داخل ماشین خندیدن ندارند آن‌ها می‌خواهد شما خود بیایید توضیح دهید که…

آقای روحانی؛ مردم نیازی به دست تکان دادن از ماشین و خندیدن ندارند

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان در یادداشتی نوشت: مردم نیازی به دست تکان دادن از داخل ماشین خندیدن ندارند آن‌ها می‌خواهد شما خود بیایید توضیح دهید که…
آقای روحانی؛ مردم نیازی به دست تکان دادن از ماشین و خندیدن ندارند

ممکن است بپسندید...