اظهارات ضدایرانی ترامپ در جمع نمایندگان برخی کشورهای شورای امنیت

اظهارات ضدایرانی ترامپ در جمع نمایندگان برخی کشورهای شورای امنیت
رئیس جمهوری آمریکا در جلسه ای با حضور نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به تکرار مواضع پیشین خود در برخی از موضوعات پرداخت.

اظهارات ضدایرانی ترامپ در جمع نمایندگان برخی کشورهای شورای امنیت

رئیس جمهوری آمریکا در جلسه ای با حضور نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به تکرار مواضع پیشین خود در برخی از موضوعات پرداخت.
اظهارات ضدایرانی ترامپ در جمع نمایندگان برخی کشورهای شورای امنیت

ممکن است بپسندید...