بخشی از اعتبارات فرهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به راهیان‌نور اختصاص یافت

بخشی از اعتبارات فرهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به راهیان‌نور اختصاص یافت
مسئول قرارگاه نور بسیج دانشجویی کشور گفت: به دلیل اهمیت بالای راهیان‌نور اجازه اختصاص بخشی از اعتبارات فرهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به اردوی راهیان‌نور دانشجویی داده شد.

بخشی از اعتبارات فرهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به راهیان‌نور اختصاص یافت

مسئول قرارگاه نور بسیج دانشجویی کشور گفت: به دلیل اهمیت بالای راهیان‌نور اجازه اختصاص بخشی از اعتبارات فرهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به اردوی راهیان‌نور دانشجویی داده شد.
بخشی از اعتبارات فرهنگی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به راهیان‌نور اختصاص یافت

ممکن است بپسندید...