جزئیات تعطیلی و تأخیر در آغاز فعالیت مدارس

جزئیات تعطیلی و تأخیر در آغاز فعالیت مدارس
استمرار یخبندان و برودت هوا در استان‌های مختلف کشور برای چندمین روز موجب تعطیلی مدارس در برخی شهرستان‌ها شد.

جزئیات تعطیلی و تأخیر در آغاز فعالیت مدارس

استمرار یخبندان و برودت هوا در استان‌های مختلف کشور برای چندمین روز موجب تعطیلی مدارس در برخی شهرستان‌ها شد.
جزئیات تعطیلی و تأخیر در آغاز فعالیت مدارس

ممکن است بپسندید...