معاهده پالرمو و منازعه معنا بخش ما و غرب

معاهده پالرمو و منازعه معنا بخش ما و غرب
وزارت خارجه درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توضیحات ذیل را ارائه کرده و گمان می‌کند مسئله حل شده است.

معاهده پالرمو و منازعه معنا بخش ما و غرب

وزارت خارجه درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توضیحات ذیل را ارائه کرده و گمان می‌کند مسئله حل شده است.
معاهده پالرمو و منازعه معنا بخش ما و غرب

ممکن است بپسندید...