موبایل قبل از رجسیتری ارزان‌تر بود، چون دلار ارزان‌تر بود

موبایل قبل از رجسیتری ارزان‌تر بود، چون دلار ارزان‌تر بود

موبایل قبل از رجسیتری ارزان‌تر بود، چون دلار ارزان‌تر بود

موبایل قبل از رجسیتری ارزان‌تر بود، چون دلار ارزان‌تر بود

ممکن است بپسندید...