پیشنهاد میلانی برای محاسبه قیمت طرح ترافیک

پیشنهاد میلانی برای محاسبه قیمت طرح ترافیک
عضو شورای شهر گفت: بهتر است تردد خودروهای شخصی تا 10 بار در ماه با ضریب ۰.۷ مبنای محاسبه قرار گیرد.

پیشنهاد میلانی برای محاسبه قیمت طرح ترافیک

عضو شورای شهر گفت: بهتر است تردد خودروهای شخصی تا 10 بار در ماه با ضریب ۰.۷ مبنای محاسبه قرار گیرد.
پیشنهاد میلانی برای محاسبه قیمت طرح ترافیک

ممکن است بپسندید...