کرایه ۱ میلیونی فرودگاه امام خمینی تا تهران!

کرایه ۱ میلیونی فرودگاه امام خمینی تا تهران!
با توجه به لغو تعداد زیادی پرواز فرودگاه امام خمینی (ره) و انسداد برخی آزادراه‌های منتهی به این فرودگاه، رانندگان از مسافران برای مسیر فرودگاه-تهران یک میلیون تومان کرایه درخواست می‌کنند.

کرایه ۱ میلیونی فرودگاه امام خمینی تا تهران!

با توجه به لغو تعداد زیادی پرواز فرودگاه امام خمینی (ره) و انسداد برخی آزادراه‌های منتهی به این فرودگاه، رانندگان از مسافران برای مسیر فرودگاه-تهران یک میلیون تومان کرایه درخواست می‌کنند.
کرایه ۱ میلیونی فرودگاه امام خمینی تا تهران!

ممکن است بپسندید...