اختصاص یک درصد درآمد بانک‌ها به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان

اختصاص یک درصد درآمد بانک‌ها به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان
رییس کمیسیون آموزش اظهارداشت: در سال آینده حدود ۳۵۷۰ میلیاردتومان از یک درصد درآمد بانک‌ها و شرکت‌هاۍدولتی به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاه اختصاص می‌یابد.

اختصاص یک درصد درآمد بانک‌ها به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان

رییس کمیسیون آموزش اظهارداشت: در سال آینده حدود ۳۵۷۰ میلیاردتومان از یک درصد درآمد بانک‌ها و شرکت‌هاۍدولتی به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاه اختصاص می‌یابد.
اختصاص یک درصد درآمد بانک‌ها به پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان

ممکن است بپسندید...