به نوبخت باشد اوضاع مملکت «گل و بلبل» است!/ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اعتبار بالایی داشت/ تحقیق‌وتفحص از سازمان برنامه‌

به نوبخت باشد اوضاع مملکت «گل و بلبل» است!/ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اعتبار بالایی داشت/ تحقیق‌وتفحص از سازمان برنامه‌
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: گزارشات نوبخت همواره گل و بلبل است! درصورتی که نگرانی‌ها درباره بودجه بسیار عمیق است؛ بنابراین، چون دولت گزارشات غیرواقعی ارایه می‌دهد نمایندگان به آن رای نداده اند.

به نوبخت باشد اوضاع مملکت «گل و بلبل» است!/ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اعتبار بالایی داشت/ تحقیق‌وتفحص از سازمان برنامه‌

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: گزارشات نوبخت همواره گل و بلبل است! درصورتی که نگرانی‌ها درباره بودجه بسیار عمیق است؛ بنابراین، چون دولت گزارشات غیرواقعی ارایه می‌دهد نمایندگان به آن رای نداده اند.
به نوبخت باشد اوضاع مملکت «گل و بلبل» است!/ گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات اعتبار بالایی داشت/ تحقیق‌وتفحص از سازمان برنامه‌

ممکن است بپسندید...