حمله نیروهای ترکیه به خبرنگاران صداو سیما

حمله نیروهای ترکیه به خبرنگاران صداو سیما
خبرنگار شبکه بین المللی الکوثر ساعتی قبل در منطقه عفرین سوریه توسط نیروهای ترکیه زخمی شد.

حمله نیروهای ترکیه به خبرنگاران صداو سیما

خبرنگار شبکه بین المللی الکوثر ساعتی قبل در منطقه عفرین سوریه توسط نیروهای ترکیه زخمی شد.
حمله نیروهای ترکیه به خبرنگاران صداو سیما

ممکن است بپسندید...