دانشگاه آزاد در اواخر دولت دهم جایگاهی سیاسی داشت/ اشخاصی به دنبال سوءاستفاده از نام دانشگاه آزاد بودند

دانشگاه آزاد در اواخر دولت دهم جایگاهی سیاسی داشت/ اشخاصی به دنبال سوءاستفاده از نام دانشگاه آزاد بودند
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه دانشگاه آزاد از اواخر دولت دهم به‌ جای مسائل علمی تبدیل به جایگاه سیاسی شده بود، گفت: اشخاصی در رأس دانشگاه به دنبال سوءاستفاده از امکانات و نام دانشگاه آزاد بودند.

دانشگاه آزاد در اواخر دولت دهم جایگاهی سیاسی داشت/ اشخاصی به دنبال سوءاستفاده از نام دانشگاه آزاد بودند

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه دانشگاه آزاد از اواخر دولت دهم به‌ جای مسائل علمی تبدیل به جایگاه سیاسی شده بود، گفت: اشخاصی در رأس دانشگاه به دنبال سوءاستفاده از امکانات و نام دانشگاه آزاد بودند.
دانشگاه آزاد در اواخر دولت دهم جایگاهی سیاسی داشت/ اشخاصی به دنبال سوءاستفاده از نام دانشگاه آزاد بودند

ممکن است بپسندید...