شکست سنگین آرسنال در زمین قعرنشین لیگ جزیره

شکست سنگین آرسنال در زمین قعرنشین لیگ جزیره
تیم فوتبال آرسنال در دیدار خارج از خانه مقابل سوانزی شکستی سنگین را متحمل شد.

شکست سنگین آرسنال در زمین قعرنشین لیگ جزیره

تیم فوتبال آرسنال در دیدار خارج از خانه مقابل سوانزی شکستی سنگین را متحمل شد.
شکست سنگین آرسنال در زمین قعرنشین لیگ جزیره

ممکن است بپسندید...