قطار حامل نمایندگان کنگره آمریکا دچار سانحه شد

قطار حامل نمایندگان کنگره آمریکا دچار سانحه شد
یک قطار حامل شماری از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با یک کامیون حمل زباله برخورد کرده است.

قطار حامل نمایندگان کنگره آمریکا دچار سانحه شد

یک قطار حامل شماری از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا با یک کامیون حمل زباله برخورد کرده است.
قطار حامل نمایندگان کنگره آمریکا دچار سانحه شد

ممکن است بپسندید...