نقشه جدید اتاق رسانه امریکا، عربستان و اسرائیل علیه سردار سلیمانی/ #من_عاشق_سلیمانی_هستم

نقشه جدید اتاق رسانه امریکا، عربستان و اسرائیل علیه سردار سلیمانی/ #من_عاشق_سلیمانی_هستم
برخی کاربران فضای مجازی که عمدتا از کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس، چون عربستان تغذیه شده و در اغتشاشات اخیر سعی در دامن زدن به حوادث را داشتند، علیه سردار محبوب ایرانیان اقدام به حاشیه‌پردازی کردند.

نقشه جدید اتاق رسانه امریکا، عربستان و اسرائیل علیه سردار سلیمانی/ #من_عاشق_سلیمانی_هستم

برخی کاربران فضای مجازی که عمدتا از کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس، چون عربستان تغذیه شده و در اغتشاشات اخیر سعی در دامن زدن به حوادث را داشتند، علیه سردار محبوب ایرانیان اقدام به حاشیه‌پردازی کردند.
نقشه جدید اتاق رسانه امریکا، عربستان و اسرائیل علیه سردار سلیمانی/ #من_عاشق_سلیمانی_هستم

ممکن است بپسندید...