کشف چندین تن هروئین و مرفین

کشف چندین تن هروئین و مرفین
ماموران گمرک یک محموله پیش ساز مواد مخدر به مقدار 15 تن و 750 کیلوگرم کشف کردند.

کشف چندین تن هروئین و مرفین

ماموران گمرک یک محموله پیش ساز مواد مخدر به مقدار 15 تن و 750 کیلوگرم کشف کردند.
کشف چندین تن هروئین و مرفین

ممکن است بپسندید...