استقبال سوریه از بیانیه پایانی نشست سوچی

استقبال سوریه از بیانیه پایانی نشست سوچی
دولت سوریه ضمن استقبال از بیانیه پایانی گفتگوهای طرف های سوری در شهر سوچی روسیه اعلام کرد که حل و فصل سیاسی بحران باید بدون هرگونه مداخله خارجی صورت گیرد.

استقبال سوریه از بیانیه پایانی نشست سوچی

دولت سوریه ضمن استقبال از بیانیه پایانی گفتگوهای طرف های سوری در شهر سوچی روسیه اعلام کرد که حل و فصل سیاسی بحران باید بدون هرگونه مداخله خارجی صورت گیرد.
استقبال سوریه از بیانیه پایانی نشست سوچی

ممکن است بپسندید...