ترامپ: ارتش آمریکا ضعیف شده و باید آن را بازسازی کنیم

ترامپ: ارتش آمریکا ضعیف شده و باید آن را بازسازی کنیم
رئیس جمهور آمریکا گفت ارتش این کشور بسیار تضعیف شده است و باید آن را بازسازی کرد.

ترامپ: ارتش آمریکا ضعیف شده و باید آن را بازسازی کنیم

رئیس جمهور آمریکا گفت ارتش این کشور بسیار تضعیف شده است و باید آن را بازسازی کرد.
ترامپ: ارتش آمریکا ضعیف شده و باید آن را بازسازی کنیم

ممکن است بپسندید...