جایزه جهانی بنیاد «لی کوان یو» در دست دانشمند ایرانی

جایزه جهانی بنیاد «لی کوان یو» در دست دانشمند ایرانی
جایزه جهانی بنیاد لی کوان یو، بنیانگذار سنگاپور نوین برای اولین بار به یک دانشمند از ایران (علی طیب نیا) تعلق گرفت.

جایزه جهانی بنیاد «لی کوان یو» در دست دانشمند ایرانی

جایزه جهانی بنیاد لی کوان یو، بنیانگذار سنگاپور نوین برای اولین بار به یک دانشمند از ایران (علی طیب نیا) تعلق گرفت.
جایزه جهانی بنیاد «لی کوان یو» در دست دانشمند ایرانی

ممکن است بپسندید...