سرلشکر باقری: اجازه نزدیک شدن دشمن به حریم اقتدار دفاعی و موشکی کشور را نمی‌دهیم

سرلشکر باقری: اجازه نزدیک شدن دشمن به حریم اقتدار دفاعی و موشکی کشور را نمی‌دهیم

سرلشکر باقری: اجازه نزدیک شدن دشمن به حریم اقتدار دفاعی و موشکی کشور را نمی‌دهیم

سرلشکر باقری: اجازه نزدیک شدن دشمن به حریم اقتدار دفاعی و موشکی کشور را نمی‌دهیم

ممکن است بپسندید...