نیکی هیلی: شورای حقوق بشر سازمان ملل عقده ضد اسرائیلی دارد

نیکی هیلی: شورای حقوق بشر سازمان ملل عقده ضد اسرائیلی دارد
بعد از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل، شرکت‌های مرتبط با شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل را در لیست سیاه وارد کرد، نماینده آمریکا این اقدام را تلف کردن وقت و منابع نامید.

نیکی هیلی: شورای حقوق بشر سازمان ملل عقده ضد اسرائیلی دارد

بعد از آنکه شورای حقوق بشر سازمان ملل، شرکت‌های مرتبط با شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل را در لیست سیاه وارد کرد، نماینده آمریکا این اقدام را تلف کردن وقت و منابع نامید.
نیکی هیلی: شورای حقوق بشر سازمان ملل عقده ضد اسرائیلی دارد

ممکن است بپسندید...