همه گزینه‌ها در قبال مساله اتمی کره شمالی روی میز است

همه گزینه‌ها در قبال مساله اتمی کره شمالی روی میز است
فرستاده ویژه آمریکا در امور کره شمالی گفت که همه گزینه‌ها در قبال مساله اتمی کره شمالی روی میز است و واشنگتن به دنبال راه حلی مسالمت‌آمیز است.

همه گزینه‌ها در قبال مساله اتمی کره شمالی روی میز است

فرستاده ویژه آمریکا در امور کره شمالی گفت که همه گزینه‌ها در قبال مساله اتمی کره شمالی روی میز است و واشنگتن به دنبال راه حلی مسالمت‌آمیز است.
همه گزینه‌ها در قبال مساله اتمی کره شمالی روی میز است

ممکن است بپسندید...