آسیب پرستاران از اجرای نادرست طرح تحول سلامت

آسیب پرستاران از اجرای نادرست طرح تحول سلامت
عضو شورای عالی نظام پرستاری اجرای نادرست طرح تحول نظام سلامت را باعث افزایش فشار کاری نیروی پرستاری در بیمارستان های دولتی دانست و در عین حال از اجرا نشدن تعرفه پرستاری در 10 سال گذشته انتقاد کرد.

آسیب پرستاران از اجرای نادرست طرح تحول سلامت

عضو شورای عالی نظام پرستاری اجرای نادرست طرح تحول نظام سلامت را باعث افزایش فشار کاری نیروی پرستاری در بیمارستان های دولتی دانست و در عین حال از اجرا نشدن تعرفه پرستاری در 10 سال گذشته انتقاد کرد.
آسیب پرستاران از اجرای نادرست طرح تحول سلامت

ممکن است بپسندید...